Příležitost pro občany Prahy: Hlavní město Praha dokončuje akční plán na snížení hlukové zátěže

Hlavní město Praha dokončuje akční plán na snížení hlukové zátěže. Akční plán především řeší problém takzvaných kritických míst z hlediska množství obyvatel obtěžovaných hlukem a navrhuje pro ně konkrétní opatření na snižování hlukové zátěže.

Plán byl vytvořen na základě aktuální Strategické hlukové mapy aglomerace Praha zaměřené na komplexní působení hluku ze silniční, tramvajové, železniční a letecké dopravy, včetně průmyslových zdrojů hluku.

Vznik strategických hlukových map zajišťovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016  je nyní předkládán veřejnosti k připomínkování.

Občané mohou své připomínky zasílat od 21. 2. 2017 do 7. 4. 2017. (red)
Bližší informace včetně znění návrhu Akčního plánu jsou k dispozici zde.