OBČANSKÝ HLAS – POMÁHÁME


Cílem deníku OBČANSKÝ HLAS je pomáhat občanům, občanským iniciativám či spolkům v obraně před různými typy agresí, jako je úřední šikana, neetické jednání firmy, ohrožování hlukem, emisemi všeho druhu a podobně (více viz přehled typů agresí níže).

 

I. POMOC PROTI AGRESÍM

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti komukoliv, kdo vykonal či připravuje páchání agrese vůči občanovi či skupině občanů.

 

A/ OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti následujícím typům agresí

1) FYZICKÁ AGRESE

 • přímé fyzické působení či hrozba přímého fyzického působení obecného charakteru (například fyzické napadení psem ve veřejném prostoru), které způsobuje či může způsobit fyzickou újmu na zdraví a životech lidí

2) HLUKOVÁ AGRESE

3) CHEMICKÁ / EMISNÍ AGRESE

 • vypouštění emisí, škodlivin či zápachu do ovzduší tak, že tyto chemické či biologické látky obtěžují, ohrožují či poškozují lidské zdraví či soukromý majetek obyvatel

4) ÚŘEDNÍ AGRESE

 • úřední šikana
 • státní perzekuce

5) OBCHODNÍ / PROTI-SPOTŘEBITELSKÁ AGRESE

 • antispotřebitelské či neetické jednání firem vůči zákazníkům

6) EKONOMICKÁ AGRESE

 •  zneužívání ekonomické síly a dominantního postavení firem vůči subjektům nepoměrně ekonomicky slabším  

 7) MEDIÁLNÍ AGRESE

 • neférové, neobjektivní a/nebo účelové (účelově iniciované) jednání médií

B/ Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá čelit agresím následujících typů subjektů:

 • neeticky a antispotřebitelsky jednající firmy
 • organizace, instituce, úřady a jiné orgány veřejné či státní moci
 • firmy a jiné subjekty dopouštějící se dalších typů agresí
 • osoby, které systematicky páchají či mohou spáchat fyzickou, hlukovou či další typy agresí

 

Potřebujete pomoci ŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM VE VZTAHU K ÚŘADŮM, STÁTU ČI NEETICKY SE CHOVAJÍCÍ FIRMĚ nebo jinému subjektu, který se vůči vám či skupině obyvatel dopouští zjevné agrese? Využijte pomoci deníku OBČANSKÝ HLAS.

 

II. FORMY POMOCI

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá obětem agresí formou komplexního působení řady vzájemně se doplňujících aktivit a nástrojů:

A) Medializace: publikování stížnosti (podnětu, zprávy) v deníku OBČANSKÝ HLAS:

 • na stránce PROBLÉMY OBČANŮ
 • v rubrice PROBLÉMY OBČANŮ na HOMEPAGE
 • jako vlastní, PLNOHODNOTNĚ ZPRACOVANÉ redakční téma zařazené jako hlavní článek na HOMEPAGE deníku OBČANSKÝ HLAS

B) Konfrontace pachatelů a orgánů veřejné moci

 • Informaci o vzniklém problému (tj. o hrozbě agrese či konání agrese vůči stěžovateli) vždy s žádostí o ingerenci, respektive s výzvou k ukončení agrese či zabránění jejímu páchání zasílá deník OBČANSKÝ HLAS:
  1. agresorskému subjektu
  2. relevantním politikům, institucím, úřadům a orgánům veřejné moci
  3. zájmovým organizacím, profesním komorám a dalším relevantním subjektům
 • Deník OBČANSKÝ HLAS důsledně žádá příslušné orgány veřejné moci a současně i (potenciálního) pachatele (agresora) o vyřízení problému ve prospěch stěžovatele (tj. ve prospěch oběti agrese či ve prospěch potenciální oběti připravované agrese), tzn. vždy ve prospěch ohrožené, respektive agresí zasažené strany
 • Informace / žádost veřejným orgánům a agresorům zasílá deník OBČANSKÝ HLAS:
  1. v souhrnném přehledu všech aktuálně došlých stížností / problémů: 1x měsíčně
  2. individuálně, tj. každou stížnost samostatně a vždy neprodleně po publikování případu v deníku OBČANSKÝ HLAS
 • Deník OBČANSKÝ HLAS systematicky konfrontuje subjekt přistižený při agresorské aktivitě dalšími mediálními dotazy a vybízí ji tím k odstranění agrese či hrozby agrese, tzn. k řešení problému ve prospěch stěžovatele ohroženého agresí
 • Deník OBČANSKÝ HLAS daný případ (agrese vůči stěžovateli) dále systematicky sleduje a důsledně kontroluje, zda došlo k nápravě situace respektive k vyřešení problému (tzn. k ukončení či zamezení agrese)
 • O průběhu případu (agrese) deník OBČANSKÝ HLAS průběžně informuje širokou veřejnost formou zpracování a publikování dalších redakčních článků o uvedeném případu
 • Články o vývoji daného případu (agrese) budou publikovány v deníku OBČANSKÝ HLAS; vybrané náměty budou současně publikovány jako hlavní články v deníku BYZNYS NOVINY (www.byznysnoviny.cz)
 • V případě potřeby bude vývoj případu (agrese) systematicky medializován na stránkách námi vydávaných regionálních deníků (OSTRAVSKÝ ČAS apod.)
 • U každého článku o daném případu (agrese) připojí redakce deníku OBČANSKÝ HLAS svůj názorový komentář a současně navrhne postižené / ohrožené straně její případné další vlastní aktivity a postup na obranu před hrozící či již páchanou agresí.

Analogickou pomoc a podporu bude deník OBČANSKÝ HLAS nabízet a zajišťovat pro občanské iniciativy, sdružení, spolky a organizace, které poukazují na různé typy agresí či jsou agresemi přímo ohroženy či zasaženy.

 

C) Další souhrnné medializace a výroční antiankety pachatelů agresí

 1. SOUHRNNÉ ZPRÁVY
 • Pravidelné výroční souhrnné zprávy o všech pachatelích agresí /měsíčně, čtvrtletně, ročně/
  • rozesílání výročních souhrnných zpráv jiným médiím, úřadům, orgánům veřejné moci a politikům

 

 1. ANTIANKETY
 • Pořádání veřejných (anti)anket o největší a nejhorší agrese a agresory roku v různých kategoriích
  • Nejhorší úřední agrese
  • Největší firemní agresor
  • Nejagresivnější obec ČR
  • …apod.
 • Průběžné a výroční průřezové žebříčky agresorů v ČR (bez rozdílu kategorie)
  • Agresor měsíce
  • Nejhorší agresor roku
 • Pravidelná a systematická komunikace všech výsledků antianket masmédiím v ČR i v zahraničí.

 

Chcete, aby vám deník OBČANSKÝ HLAS pomohl při ochraně před agresemi? Potřebujete, aby deník OBČANSKÝ HLAS zesílil vaše volání o pomoc? Pomůžeme vám velmi účinně. Pomůžeme vám nejlépe, jak budeme moci. K tomu je ale potřeba podělit se s deníkem OBČANSKÝ HLAS alespoň symbolicky o jeho náklady na tuto pomoc a poskytovanou podporu.

 

 

 III. JAK POSTUPOVAT PRO ZÍSKÁNÍ POMOCI OD DENÍKU OBČANSKÝ HLAS


1) Pro získání mediální podpory je potřebné zakoupit předplatné deníku OBČANSKÝ HLAS

              SPECIFIKACE PŘEDPLATNÉHO ZDE


PRO ZÍSKÁNÍ PŘEDPLATNÉHO NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÉ ADRESE:

predplatne@obcanskyhlas.cz


2) Poslat redakci deníku OBČANSKÝ HLAS podnět / stížnost:

a) buď formou tiskové zprávy

b) nebo ve speciálním strukturovaném formuláři (viz níže) na mailovou adresu:

redakce@obcanskyhlas.cz 


3) Formulář pro podání stížnosti – podnětu redakci deníku OBČANSKÝ HLAS:

ČÁST 1:

Stížnost – podnět musí obsahovat následující body, které zachycují to nejpodstatnější v daném případu:

 • kdo je viník / pachatel / agresor
 • jakou agresi viník připravuje, koná nebo již provedl
 • v čem spočívá újma stěžovatele; jaká škoda byla či může být občanovi způsobena pojednávanou agresí
 • jaké další negativní dopady bude mít vykonaná či připravovaná agrese
 • jak by se záležitost měla urovnat či napravit ve prospěch stěžovatele (strany zasažené agresí)
 • jak by měl být viník, tedy pachatel agrese potrestán; co by agresorovi mohlo nejvíce ublížit a nejcitelněji jej poškodit

ČÁST 2: 

VOLNÝ POPIS PROBLÉMU, tj. připravované, páchané či již vykonané agrese (text v délce 1 – 2 normostrany).