PŘEDPLATNÉ DENÍKU OBČANSKÝ HLAS  

 

Pro získání mediální podpory a pomoci poskytované deníkem OBČANSKÝ HLAS je potřebné zakoupit předplatné deníku OBČANSKÝ HLAS

 • Pokud se stanete předplatitelem deníku OBČANSKÝ HLAS, pomůžeme vám jednak medializací vašeho případu, tedy jeho publikováním na titulní straně deníku a na dalších stránkách.
 • To ale není vše. Na vaši obranu budeme v záležitosti spáchané či hrozící agrese konfrontovat dotyčného agresora či potenciálního pachatele agrese.
 • Vedle toho, vyčerpávající informaci o vašem případu oficiálně poskytneme relevantním orgánům veřejné moci a dalším subjektům s požadavkem na spravedlivé řešení případu ve prospěch oběti agrese. Následně budeme sledovat, zda a jak tyto úřady a instituce problém vyřešily.
 • Budeme také vyvíjet aktivity směrem k pachateli s cílem dosáhnout pro vás adekvátní kompenzace za újmu způsobenou buď spáchanou, nebo jen hrozící agresí.
 • Dohlédneme na to, aby byl problém vyřešen ve váš prospěch a aby vám byla poskytnuta adekvátně vysoká náhrada za způsobenou újmu a utrpěné škody, včetně psychických a morálních.
 • K vaší obraně před agresory významně pomůže také další aktivita deníku OBČANSKÝ HLAS, který bude pravidelně vydávat (a tedy medializovat) souhrnné zprávy o všech pachatelích agresí a jejich neetických či protiprávních činech.
 • Vedle toho bude deník OBČANSKÝ HLAS pořádat veřejné antiankety, v nichž budou vyhlašováni a veřejně medializováni „antivítězové“ soutěží o nejhorší agrese v různých kategoriích a oblastech působení.
 • Cílem je takto propříště odradit všechny potenciální pachatele agresí od jejich neetického jednání.

Níže najdete přehledný souhrn nástrojů na pomoc předplatitelům. Podrobný výčet všech nabídek předplatného čtěte zde:


SPECIFIKACE PŘEDPLATNÉHO 


PRO ZÍSKÁNÍ PŘEDPLATNÉHO NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÉ ADRESE:

predplatne@obcanskyhlas.cz


 

Souhrn aktivit a nástrojů na pomoc předplatitelům deníku OBČANSKÝ HLAS

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá svým předplatitelům čelit agresím formou komplexního působení řady vzájemně se doplňujících aktivit a nástrojů:

 

A) Medializace: publikování stížnosti (podnětu, zprávy) v deníku OBČANSKÝ HLAS:

 • na stránce PROBLÉMY OBČANŮ
 • v rubrice PROBLÉMY OBČANŮ na HOMEPAGE
 • jako vlastní, PLNOHODNOTNĚ ZPRACOVANÉ redakční téma zařazené jako hlavní článek na HOMEPAGE deníku OBČANSKÝ HLAS

 

B) Konfrontace pachatelů a orgánů veřejné moci

 • Informaci o vzniklém problému (tj. o hrozbě agrese či konání agrese vůči stěžovateli) vždy s žádostí o ingerenci, respektive s výzvou k ukončení agrese či zabránění jejímu páchání zasílá deník OBČANSKÝ HLAS:
 1. agresorskému subjektu
 2. relevantním politikům, institucím, úřadům a orgánům veřejné moci
 3. zájmovým organizacím, profesním komorám a dalším relevantním subjektům
 • Deník OBČANSKÝ HLAS důsledně žádá příslušné orgány veřejné moci a současně i (potenciálního) pachatele (agresora) o vyřízení problému ve prospěch stěžovatele (tj. ve prospěch oběti agrese či ve prospěch potenciální oběti připravované agrese), tzn. vždy ve prospěch ohrožené, respektive agresí zasažené strany
 • Informace / žádost veřejným orgánům a agresorům zasílá deník OBČANSKÝ HLAS:
 1. v souhrnném přehledu všech aktuálně došlých stížností / problémů: 1x měsíčně
 2. individuálně, tj. každou stížnost samostatně a vždy neprodleně po publikování případu v deníku OBČANSKÝ HLAS
 • Deník OBČANSKÝ HLAS systematicky konfrontuje subjekt přistižený při agresorské aktivitě dalšími mediálními dotazy a vybízí ji tím k odstranění agrese či hrozby agrese, tzn. k řešení problému ve prospěch stěžovatele ohroženého agresí
 • Deník OBČANSKÝ HLAS daný případ (agrese vůči stěžovateli) dále systematicky sleduje a důsledně kontroluje, zda došlo k nápravě situace respektive k vyřešení problému (tzn. k ukončení či zamezení agrese)
 • O průběhu případu (agrese) deník OBČANSKÝ HLAS průběžně informuje širokou veřejnost formou zpracování a publikování dalších redakčních článků o uvedeném případu
 • Články o vývoji daného případu (agrese) budou publikovány v deníku OBČANSKÝ HLAS; vybrané náměty budou současně publikovány jako hlavní články i v deníku BYZNYS NOVINY (www.byznysnoviny.cz)
 • V případě potřeby bude vývoj případu (agrese) systematicky medializován na stránkách námi vydávaných regionálních deníků
 • U každého článku o daném případu (agrese) připojí redakce deníku OBČANSKÝ HLAS svůj názorový komentář a současně navrhne postižené / ohrožené straně její případné další vlastní aktivity a postup na obranu před hrozící či již páchanou agresí.

Analogickou pomoc a podporu bude deník OBČANSKÝ HLAS nabízet a zajišťovat pro občanské iniciativy, sdružení, spolky a organizace, které poukazují na různé typy agresí či jsou agresemi přímo ohroženy či zasaženy.

 

C) Další souhrnné medializace a výroční antiankety pachatelů agresí

 1. SOUHRNNÉ ZPRÁVY
 • Pravidelné výroční souhrnné zprávy o všech pachatelích agresí /měsíčně, čtvrtletně, ročně/
  • rozesílání výročních souhrnných zpráv jiným médiím, úřadům, orgánům veřejné moci a politikům

 

 1. ANTIANKETY
 • Pořádání veřejných (anti)anket o největší a nejhorší agrese a agresory roku v různých kategoriích
  • Nejhorší úřední agrese
  • Největší firemní agresor
  • Nejagresivnější obec ČR
  • …apod.
 • Průběžné a výroční průřezové žebříčky agresorů v ČR (bez rozdílu kategorie)
  • Agresor měsíce
  • Nejhorší agresor roku
 • Pravidelná a systematická komunikace všech výsledků antianket masmédiím v ČR i v zahraničí.

 

Chcete, aby vám deník OBČANSKÝ HLAS pomohl při ochraně před agresemi? Potřebujete, aby deník OBČANSKÝ HLAS zesílil vaše volání o pomoc? 

Pomůžeme vám velmi účinně. Pomůžeme vám nejlépe, jak budeme moci. K tomu je ale potřeba podělit se s deníkem OBČANSKÝ HLAS alespoň symbolicky o jeho náklady na tuto pomoc a poskytovanou podporu.

 


Cílem deníku OBČANSKÝ HLAS je pomáhat občanům, občanským iniciativám či spolkům v obraně před různými typy agresí, jako je úřední šikana, neetické jednání firmy, ohrožování hlukem, emisemi všeho druhu a podobně: A/ OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti následujícím typům agresí

1) FYZICKÁ AGRESE

 • přímé fyzické působení či hrozba přímého fyzického působení obecného charakteru (například fyzické napadení psem ve veřejném prostoru), které způsobuje či může způsobit fyzickou újmu na zdraví a životech lidí

2) HLUKOVÁ AGRESE

3) CHEMICKÁ / EMISNÍ AGRESE

 • vypouštění emisí, škodlivin či zápachu do ovzduší tak, že tyto chemické či biologické látky obtěžují, ohrožují či poškozují lidské zdraví či soukromý majetek obyvatel

4) ÚŘEDNÍ AGRESE

 • úřední šikana
 • státní perzekuce

5) OBCHODNÍ / PROTISPOTŘEBITELSKÁ AGRESE

 • antispotřebitelské či neetické jednání firem vůči zákazníkům

6) MAJETKOVÁ AGRESE

 • jakékoliv nedobrovolné a smluvně nepodložené odebírání majetku z pozice síly, respektive pod hrozbou agrese či přímo s využitím agrese
 • netýká se prokazatelných dluhů vzniklých nesplněním explicitního závazku podloženého dobrovolně uzavřenou smlouvou


B/ Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá čelit agresím následujících typů subjektů:

 • neeticky a antispotřebitelsky jednající firmy
 • organizace, instituce, úřady a jiné orgány veřejné či státní moci
 • firmy a jiné subjekty dopouštějící se dalších typů agresí
 • osoby, které systematicky páchají či mohou spáchat fyzickou, hlukovou či jiné typy agresí

 

Potřebujete pomoci ŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM VE VZTAHU K ÚŘADŮM, STÁTU ČI NEETICKY SE CHOVAJÍCÍ FIRMĚ nebo jinému subjektu, který se vůči vám či skupině obyvatel dopouští zjevné agrese?

Využijte pomoci deníku OBČANSKÝ HLAS.

 


KOMPLEXNÍ INFORMACE O POMOCI A MEDIÁLNÍ PODPOŘE

POSKYTOVANÉ DENÍKEM OBČANSKÝ HLAS ZÍSKÁTE NA STRÁNCE „POMÁHÁME“.