HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ                      

 


Cílem projektu „HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ“ je

 • propojit zájemce o harmonické, agresemi nerušené bydlení
 • zkoordinovat společnou akci těch, kdo chtějí bydlet výhradně na principu harmonického spolužití s okolím;
 • zorganizovat pro ně bydlení v takovém uspořádání, kdy v jednom domě, lokalitě nebo čtvrti spolu žijí pouze a jen lidé se stejnými vzorci chování, tj. obyvatelé se stejným vztahem k okolí – lidé, kteří preferují/vyžadují bezvýhradné a závazné dodržování předem daných pravidel harmonického spolužití.

Motto:

„Sousedy si člověk musí vybírat“ … „Každý musí dostat šanci vybrat si své sousedy“ … „Vybírat si sousedy je přirozené“ .


ÚVOD:

 • Současná situace v bydlení připomíná loterii: obyvatelé si kupují/staví byty či domy „naslepo“, tj. aniž by si mohli dopředu vybírat sousedy (spolubydlící v domě, ve čtvrti, v developerském projektu); do bytového domu či vilové čtvrti (vesnice, atp.) se volně (náhodně) stěhují obyvatelé:
  • kteří se dopředu neznají (neznají vzorce chování svých sousedů); nevědí, zda soused je/bude slušný či bezohledný
  • kteří nedokáží dopředu ovlivnit výběr svých sousedů.
 • Problémem bydlení je nejenom nedostatek soukromí a další negativní aspekty (blízkost rušné silnice, prašnost ve městě, vedro v betonové džungli, dopravní komplikace); neméně frustrující může být sousedská disharmonie – sousedé vůči sobě konají agrese: hlukovou, chemicko-biologickou (zplodiny, odpad,…), vizuální (vizuální smog), psychickou (verbální), apod.
 • Zásadní negativní faktor bydlení: v praxi je naplňováno rčení „sousedy si člověk nevybírá“…
  • tento stav je nepřirozený: slušní, ohleduplní a neagresivní občané jsou okolnostmi nuceni žít v sousedství s agresivními a neslušnými lidmi, kteří neberou ohledy na okolní obyvatele
  • žít v bytovém/rodinném domě/čtvrti (ulici / v blízkém okolí / sousedství) se sousedy, které si dotyčný předem nevybral (a oni si nevybrali jeho), je zdánlivě neřešitelný problém
   • z bytu/domu se každý může odstěhovat; jenže prakticky neexistuje naděje, že „získá“ lepší sousedy v jiném bytě/domě/čtvrti, do které/ho jsou obyvatelé typicky „dosídlováni“ zcela náhodně (aniž by se obyvatelé dopředu znali) a bez ohledu na vzorce jejich chování.
   • Spoléhat se na úřední/právní vynucování ohleduplnosti u sousedů-agresorů, natož na řešení dosažené mírovou/pokojnou cestou je naivní a mylné
   • bezohledného agresora nelze v opak přeměnit vydáním obecní vyhlášky či změnou paragrafu v zákoně, natož prosbami…
   • k harmonii nevede vyhrožování (vyvolá spíše zesílení konfliktu), ani soudní cesta.

 VÝCHODISKA K ŘEŠENÍ

 • Přetrvávající tristní stav není objektivně nevyhnutelný. Není důsledkem toho, že by stát/obce/legislativa nařídily/uzákonily „dosídlovací“ povinnost spočívající v tom, že slušní lidé musí v jedné lokalitě či v jednom domě bydlet s bezohlednými sousedy.
 • Řešení problému sousedské disharmonie je otázkou volby:
  • východiskem je vůle dotčených lidí změnit negativní stav; fatálního zlepšení lze dosáhnout „pouhou“ změnou v organizaci a logistice na základě dobrovolného rozhodnutí těch, kdo požadují změnu.
  • Sousedy si člověk musí vybírat. Každý by měl mít šanci vybírat si své sousedy. Vybírat si sousedy je přirozené.
  • Logiku v bydlení dává jen takové uspořádání, v němž slušní a ohleduplní občané žijí v jedné komunitě (lokalitě, domě) jen se slušnými a ohleduplnými spoluobčany.
  • Pouze tento způsob organizace (spolu)bydlení je přirozený: jen tento způsob může přinést harmonii a spokojenost s bydlením.

NOVÁ ORGANIZACE SPOLUŽITÍ

 • Cílem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je změnit dnešní nepřirozený způsob organizace bydlení směrem k uspokojivému a přirozenému uspořádání
  • jde o změnu parciální/selektivní, určenou zatím jen pro část zájemců, kteří si krok k harmonickému spolužití mohou organizačně, časově, materiálně a logisticky dovolit.
 • Smyslem projektu je propojit lidi se shodným pohledem na vzájemné spolužití (tj. propojit osoby preferující harmonii & soukromí & eliminaci dalších negativ bydlení).
 • Skupina lidí preferujících harmonické spolužití bude následně vytvářet harmonické sousedské komunity, v nichž budou na jednom místě (lokalita, bytový dům, část obce) bydlet jen lidé, kteří vyznávají principy harmonického spolužití, tj. preferují, respektive prosazují úplnou absenci vzájemných agresí mezi sousedy.

HARMONICKÁ SOUSEDSTVÍ

 • Do harmonických sousedských komunit (harmonická sousedství; HARSO) se budou propojovat lidé, kteří preferují a chtějí v praxi naplňovat harmonické spolužití (podstatou je absence vzájemných agresí)
  • lokality budou vybírány v lokalitách harmonických s přírodou, na klidném místě, s výhledem do krajiny.
 • Cílem projektu je také odstranit anonymitu a izolovanost – v HARSO budou zapojeni lidé, kteří vyznávají harmonické spolužití a současně mají zájem o přátelské vztahy se všemi účastníky.
 • Harmonická sousedství, tvořená členy projektu, budou vznikat koordinovanou výstavbou rodinných domů ve vybrané speciální lokalitě, relativně (nejde o osídlování pustých ostrovů) izolované od disharmonického okolí
  • nemusí jít pouze o harmonické čtvrti nových rodinných domů na venkově, ale také o nové harmonické bytové domy či dokonce již existující domy, situované v klidné části vesnic, potažmo na okrajích měst
  • HARSO budou v rámci možností maximálně izolovány od disharmonického okolí: půjde však výhradně o přírodní „teritoriální izolaci“, nikoliv o formálně-právní separaci (tj. o fyzicky uzavřené komplexy domů).
 • Projekt může být realizován v lokalitách s horší dopravní dostupností do měst/center: může být vhodný spíše pro lidi s možností homeworkingu, respektive pro ty, kdo nemusejí každý den dojíždět do zaměstnání.
 • Projekt vychází z premisy možného dosažení dohody s vybranými obcemi na získání levných pozemků
  • výhodnost pro obce: získají nové občany s trvalým pobytem, tj. nové dotace na obyvatele
  • projekt má rozvojový potenciál pro venkov a pomáhá kýženému procesu deurbanizace České republiky.

HARMONICKÝ KODEX

 • K dodržování předem daných, závazných pravidel harmonického spolužití („Kodex harmonického spolužití“ založený na zřeknutí se vzájemných agresí) se účastníci zaváží smluvně pod hrozbou případných sankcí.

FINANCOVÁNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY

 • Financování bude zajištěno z vlastních zdrojů účastníků projektu (respektive zájemců o projekt).
 • Ekonomickým přínosem pro účastníky projektu je investice (do)/pořízení nemovitosti, jež přinese okamžitý fyzický (& psychický) užitek – harmonické bydlení, a současně účastníkům zaručuje významné zhodnocení (dům s vlastním pozemkem v klidné přírodní lokalitě s garantovaným harmonickým soužitím mezi sousedy).

PILÍŘE HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ:

 • Nepřípustnost vzájemných agresí mezi sousedy: nepřípustnost hlukové agrese, chemicko-biologické agrese (zplodiny ze spalování: oheň, topení; zápach z biologického odpadu; jiné), vizuální agrese (tobogán na zahradě, fotovoltaická elektrárna či farma větrníků na pozemku, apod.), fyzické agrese, verbální/psychické agrese, majetkové agrese.
 • Dodržování speciálního KODEXU HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ (přesný výčet všech závazných pravidel harmonického spolužití).
 • Dodržování ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ.

&

„Členové (účastníci projektu), tj. obyvatelé harmonického sousedství (HARSO) nekonají nic, co by mohlo vadit komukoliv v HARSO; mohou konat (při externím působení, jež může mít dopad na ostatní obyvatele) jen to, s čím souhlasí každý obyvatel HARSO.“

 


          

               Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ        kontakt: organizace@harmospol.cz